Phòng chống bệnh dại trên địa bàn phường.

Thực hiện kế hoạch 147/KH-UBND ngày 26/7/2019 về việc xây dựng vùng an toàn bệnh Dại trên địa bàn quận! Ngày 5/6/2020 UBND phường Hàng Gai tổ chức Chương trình ra  mắt đội chuyên trách bắt...

Duy trì đảm trật tự giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa...

Bộ phận đô thị phối hợp cùng công an phường và các lực lượng duy trì, nhắc nhở trật tự giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Hàng Gai. Thực hiện mệnh lệnh 02...

Tin tức hoạt động Quận Hoàn Kiếm Tin tức hoạt động Quận Hoàn Kiếm

Tin tức hoạt động của Đảng- Các tổ chức chính trị xã hội Tin tức hoạt động của Đảng- Các tổ chức chính trị xã hội

Tin tức hoạt động của HĐND phường Tin tức hoạt động của HĐND phường

Tin tức hoạt động của khu dân cư Tin tức hoạt động của khu dân cư

Hoạt động giao ban tháng các địa bàn dân cư

Để triển khai các nhiệm vụ công tác của UBND phường, từ ngày 8 đến ngày 10 hàng tháng  các...